Shasta Sunrise greeting card

Shasta Sunrise greeting card